lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Piedalāmies LTRK organizētajā pasākumā - kontaktbirža ar “Speed Networking”, Rīgā 19.12.2018.

Mēs piedāvājām savus pakalpojumus iespējamajiem sadarbības partneriem. Bija diskusija ar vairāk kā 30 uzņēmumu pārstāvjiem. Diskusijas bija īsas, tikai 3 minūtes, bet atsevišķas bija ļoti saturīgas. Mūsu galvenie piedāvājumi kā vienmēr, jo īpaši bīstamajās nozarēs:

•    darba aizsardzības sistēmas izveidošana un uzturēšana uzņēmumā, darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus,
•    darba aizsardzības dokumentu audits un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana,
•    darba vides iekšējās uzraudzības veikšana, t.sk. – darba vides risku (DVR) novērtēšana izmantojot datorprogrammu RA&S, (saite: http://aina.lv/pakalpojumi/darba-aizsardziba/darba-vides-risku-novertesana-ar-datorprogrammu-raands) preventīvo pasākumu noteikšana, darba aizsardzības (DA) pasākumu plāna izstrāde,
•    uzņēmumu, struktūrvienību, objektu, būvobjektu apsekošana un to atbilstības izvērtēšana saskaņā ar DA, vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām un apsekošanas protokolu sastādīšana,
•    uzņēmuma darbinieku apmācība, lekcijas uzņēmumos, objektos (arī lekcijas būvobjektos) par dažādām tēmām,
•    darba aizsardzības koordinators būvobjektos, darba aizsardzība būvniecībā,
•    vides aspektu izvērtēšana objektos (būvobjektos),
•    nelaimes gadījumu izmeklēšana, arodslimību izmeklēšana,
•    darba aizsardzības instrukciju izstrāde un instruktāžu veikšana,
•    DA plānu izstrāde būvobjektiem,
•    obligātās veselības pārbaudes (OVP) organizēšana,
•    darba vides/vietas parametru mērījumu organizēšana,
•    nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana,
•    uzņēmuma interešu pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā,
•    uzņēmumu konsultēšana darba aizsardzībā un darba vides uzlabošanā,
•    citi ar DA, vides aizsardzību, ugunsdrošību, civilo aizsardzību  ... saistīti pakalpojumi