lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Darba aizsardzība

Darba aizsardzības galvenais uzdevums ir uzlabot biznesa kvalitāti. Darba vide ieņem ļoti lielu lomu katra cilvēka dzīvē, jo tieši darbā katrs cilvēks pavada aptuveni trešo daļu savas dzīves. Ir svarīgi, lai darbinieks esot darbā justos labi un droši. 

Veicot visus nepieciešamos darba aizsarsības pasākumus tiek nodrošināta:

 1. mazāka darbinieku prombūtne slimību dēļ,
 2. patīkamāka labsajūtu darbavietā,
 3. lielāks darba ražīgums,
 4. mazāks darba traumu un negadījumu skaits,
 5. konkurētspējīgāki produkti un pakalpojumi,
 6. plašākas iespējas uzņēmumam iegūt labāku darbaspēku un nostiprināt savu pozīciju tirgū.

Sniedzam sekojošus darba aizsardzības pakalpojumus:

 • darba aizsardzības sistēmu izveidošana un uzturēšana uzņēmumā un prasību noteikšana veicot būvdarbus,
 • dokumentu audits un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana,
 • darba vides iekšējās uzraudzības veikšana, t.sk. – darba vides riski (DVR) novērtēšana izmantojot datorprogrammu RA&S, preventīvo pasākumu noteikšana,
 • darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde,
 • Psihoemocionālo risku (stress darbā) novērtēšana ar datorprogrammu „Work Positive”
 • uzņēmumu, struktūrvienību, objektu, būvobjektu apsekošana un to atbilstības izvērtēšana saskaņā DA, vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām un apsekošanas protokolu sastādīšana,
 • uzņēmuma darbinieku apmācība, lekcijas uzņēmumos, objektos (arī lekcijas būvobjektos) par darba drošību un citām tēmām,
 • darba aizsardzības speciālists / koordinators būvobjektos, darba aizsardzība būvniecībā,
 • vides aspektu izvērtēšana objektos (būvobjektos),
 • nelaimes gadījumu izmeklēšana, arodslimību izmeklēšana,
 • darba drošības uzņēmumā instrukciju izstrāde un instruktāžu veikšana,
 • plānu izstrāde būvobjektiem,
 • obligātās veselības pārbaudes (OVP) organizēšana,
 • darba vides/vietas parametru mērījumu organizēšana,
 • nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana,
 • uzņēmuma interešu pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā,
 • uzņēmumu konsultēšana darba aizsardzībā jomā un darba vides uzlabošanā,
 • ugunsdrošības instrukciju izstrāde objektiem (komercobjektiem, dzīvojamajam fondam)
 • citi ar DA, vides aizsardzību, ugunsdrošību, civilo aizsardzību ... saistīti pakalpojumi
   

cenas pieprasījums

 

 

 

Droša darba vide

14 lietas par darba aizsardzību, ko derētu atcerēties ikvienam

Ko var izraisīt darba vides riska faktori?

Darba vides riski var izraisīt dažādas arodslimības, tās ir slimības, kuras ir radušās dēļ nesakārtotas darba aizsardzības. Darba vides risku iespaidā var saasināties citas slimības un pasliktināties pašajūta.

Ir dažādi darba vides risku veidi, galvenie no tiem ir:

 • Traumatiskie darba vides riski izraisa dažāda rakstura traumas, kuras rodas veicot darbu, kā, piemēra, sastiepumi un lūzumi un pat letāli gadījumi.

 • Psihoemocionālie darba vides riski izraisa stresu, depresiju, veicina izdegšanas sindromu.

 • Ķīmiskie darba vides riski izraisa dažādas saslimšanas, kas saistītas ar gremošanu, dažādām infekcijām, kas rodās iesūcoties caur brūci vai ieelpojot.

 • Fizikālie darba vides riski izraisa stresu, vājdzirdību, kā arī miegainību un nogurumu.

 • Ergonomiskie riski var izraisīt fizisku pārpūli, kas saitīta ar smagumu pārvietošanu un piespiedu darba pozām.

 • Bioloģiskie riski izraisa saslimšanas, kas saistītas ar vīrusiem, baktērijām, sēnītēm …

 • Tehnoloģiskie riski. Kļūda tehnoloģiskajā procesā var radīt diskomfortu, toksisko vielu noplūdi, saindēt gan darba vidi, gan apkārtējo vidi, var izsaukt nopietnus draudus veselībai.

darba aizsardzības apmācība

Lietas par darba aizsardzību, ko derētu atcerēties ikvienam

 1. Noteikti, katram nodarbinātajam jāziņo savam darba devējam vai vadītājam, ja darbā ir noticis kāds nelaimes gadījums, to nedrīkst slēpt.

 2. Bieži nelaimes gadījumu apstākļu apraksts tiek sastādīti pamatojoties uz pieņēmumiem nevis faktiem.

 3. Nelaimes gadījuma aktā noteikti jāieraksta nelaimes gadījuma cēloņi un nelaimes gadījuma traumējošais faktors.

 4. Pēc katra nelaimes gadījuma ir nepieciešama atkārtota darba vides risku novērtēšana un jāveic ārpuskārtas darbinieku instruktāža.

 5. Pēc nelaimes gadījuma izmeklēšanas, darba devējam ir nepieciešams nosūtīt VDI paziņojumu par zaudējumiem, kas radušies nelaimes gadījuma rezultātā.

 6. Darbinieki ir tiesīgi pieprasīt savam darba devējam, lai darba vide būtu sakārtota un droša.

 7. Vienmēr nepieciešams lietot individuālos aizsadzības līdzekļus (cimdus,  darba apavus, darba apģērbu, aizsargķiveri aizsargbrilles, aizsargaustiņas u.t.t.), ja tas ir nepieciešams darba veikšanai.

 8. Par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu draud bargs naudas sods, bet tas neatbrīvo no pārkāpumu novēršanas.

 9. Vienmēr ievēro kārtību un tīrību savā darba vidē, atceries ka dažādas ķīmiskās vielas vienmēr ir tev apkārt.

 10. Esi uzmanīgs un sargā sevi un citus. Tava dzīvība ir pirmajā vietā.

 11. Darba devējam ir jāsedz izdevumi, kas saistīti ar nodarbinātā obligātajām veselības pārbaudēm.

 12. Ja darbiniekam, kurš strādā ar displeju ir nepieciešamas brilles, to iegāde ir jāatmaksā darba devējam.

 13. Visus izdevumus, kas saistīti ar darba aizsardzību ir jāsedz darba devējam.

 14. Vienmēr lasi lietošanas instrukcijas, darba aizsardzības instrukcijas, kad darbā saskaries ar jaunām tehnoloģijām, produktiem, kīmiskām vielām u.c, tajās vienmēr būs aprakstīts, kā ar drošiem darba paņēmieniem veikt uzdoto darba uzdevumu.

Nekas nav svarīgāks par veselību un drošību, tāpēc ir nepieciešams, ka katrs darbinieks un darba devējs apzinās savus pienākumus, kas saistīti ar darba aizsardzību. Neskaidru jautājumu gadījumā vienmēr var vērsties Valsts darba inspekcijā vai pie sava uzņēmuma darba aizsardzības speciālista (kompetenta speciālista).

Vai tu zināji, ka ikvienam parakstot darba līgumu ir jāiepazīstās ar veikto darba vides risku novērtējumu? Jebkurā darba vietā ir darba vides riski!

 

Darba aizsardzības un kvalitātes politika

 

SIA “AINA serviss” par savu galveno uzdevumu izvirza organizēt uzņēmuma darbību, koncentrējoties uz augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu pēc Latvijas darba aizsardzības likuma. Nodrošinām nepārtrauktu attīstību un konkurētspējīgu pakalpojumu sniegšanu mainīgos tirgus apstākļos, vienlaicīgi nodrošinot sakārtotu un drošu darba vidi uzņēmuma darbiniekiem. Vadība un visi uzņēmuma darbinieki ir atbildīgi par uzņēmumā noteiktās kārtības ievērošanu un klientu apmierinātību ar sniegtajiem pakalpojumiem.

Par prioritāti darba aizsardzības un nodarbināto veselības aizsardzības jomā mēs izvirzām preventīvo darbību, kas balstīta uz riska novērtēšanas rezultātiem un orientēta uz nelaimes gadījumu darbā un arodslimību cēloņu novēršanu, riska novēršanu vai attiecīgo riska faktoru iedarbības varbūtības samazināšanu līdz tādam minimumam, pie kura risks darbinieku veselībai un dzīvībai nav bīstams.

Lai nodrošinātu darba drošību un darbinieku veselības aizsardzību darbā, apņemamies nodrošināt veselībai un drošībai piemērotu darba vidi, tai skaitā ievainojuma, traumu un slikta veselības stāvokļa novēršanu.

Lai garantētu nemainīgi augstu sniegto pakalpojumu kvalitāti uzņēmuma esošajiem un jaunajiem klientiem, uzņēmums strādā pie attīstības, lai saglabātu savas esošās pozīcijas un paplašinātu uzņēmuma pakalpojuma apjomu. Liela loma kvalitātes politikas veicināšanā ir uzņēmuma vadības un darbinieku izglītošanā mācībās, kursos, lekcijās...

Apzinamies un izpildam Latvijas Republikas un Eiropas Savienības darba aizsardzības normatīvo aktu un citas prasības, kas uzņēmumam ir saistošas un attiecināmas uz darba aizsardzības sistēmu, t.sk. būtiskajiem darba vides riskiem. Mēs nepārtraukti pilnveidojam ieviestās sistēmas, kā arī uzlabojam vadības sistēmas efektivitāti un ievērojam tajā noteiktās prasības.

darba aizsardzība būvobjektādarba aizsardzības koordinātorsdarba aizsardzības koordinātorsdarba aizsardzības koordinātorsdarba drošība būvobjektādarbinieku apmācība būvobjektādarba aizsardzība būvniecībābūvobjektu apsekošanadarba aizsardzībaceļa izveide

Veidosim vidi sev apkārt!