lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Kvalitātes kontrole būvlaukumos, meža ceļos, darbos dzelzceļa aizsargjoslā

Kvalitātes kontroles būvniecībā trūkums noved pie situācijas, kad būvniecības kvalitāte būvobjektos laika gaitā krītas acīmredzami. Veikto darbu neregulāra būvdarbu kvalitātes kontrole ir viens no iemesliem.Taču būvuzrauga pakalpojumu izmaksas ir lielas. 


Mēs piedāvājam vienkāršotu kvalitātes kontroli būvobjektos, kas tiek veikta kopā ar objekta apsekošanu. Šai gadījumā apsekošana ir komplekss pasākums – tiek apsekota darba aizsardzība, vides aizsardzība, ugunsdrošība, elektrodrošībabūvdarbu kvalitātes kontrole ... un arī kvalitātes kontroles apsekošana veikta vienlaicīgi. Šis apsekojums neaizstāj būvuzrauga pakalpojumus, bet dod neatkarīgu skatījumu uz būvniecībā veikto darbu kvalitāti.

Kvalitāte tiek kontrolēta ar mērījumiem, pēc noteiktiem  kvalitātes kritērijiem un tiek fiksēta kvalitātes pieņemšanas–nodošanas aktos (PNA), kuri izveidoti saskaņā ar veicamo darbu kvalitātes kritērijiem dažādiem darbu veidiem: vispārējā būvniecībā, ceļu būvē, meža ceļu būvē, meliorāciju sistēmu izbūvē, darbos dzelzceļa aizsargjoslā. Darbu kvalitātes kontrole tiek veikta arī vizuāli, pārbaudot izpildītos darbus – būtiskākie defekti tiek norādīti objekta apsekošanas protokolā.

Apsekošasnas protokols un kvalitātes kontroles PNA tiek nosūtīti uzraudzībā esošā uzņēmuma vadībai izskatīšanai.
Mērinstrumentus, kurus izmanto kvalitātes kontroles nodrošināšanai, tiek pārbaudīti un kalibrēti.
Pakalpojums tiek sniegts tikai uzraudzībā (apkalpošanā) esošajiem uzņēmumiem (mūsu klientiem). Nepieciešamības gadījumā var tikt piesaistīts sertificēts būvuzraugs.

Ir izstrādāti kvalitātes kritēriji sekojošiem veicamajiem darbiem:

  • Vispārējo būvdarbu veicamo darbu kvalitātes kritēriji
  • Autoceļu ar nesaistīto segumu veicamo darbu kvalitātes kritēriji
  • Labiekārtošanas veicamo darbu kvalitātes kritēriji
  • Meža ceļu veicamo darbu kvalitātes kritēriji
  • Meža meliorācijas sistēmu veicamo darbu kvalitātes kritēriji
  • Valsts nozīmes ūdensnotekām veicamo darbu kvalitātes kritēriji
  • Dzelzceļa izbūves veicamo darbu kvalitātes kritēriji

  Veidosim vidi sev apkārt!

  • PNA aktu saraksts un daži piemēri