lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Darba vides iekšējā uzraudzība

Sniedzam sekojošus darba aizsardzības (DA) pakalpojumus:

 • darba aizsardzības sistēmas izveidošana un uzturēšana uzņēmumā, darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus,
 • darba aizsardzības dokumentu audits un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana,
 • darba vides iekšējās uzraudzības veikšana, t.sk. – darba vides riski (DVR) novērtēšana izmantojot datorprogrammu RA&S, (saite: http://aina.lv/pakalpojumi/darba-aizsardziba/darba-vides-risku-novertesana-ar-datorprogrammu-raands) preventīvo pasākumu noteikšana, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde,
 • uzņēmumu, struktūrvienību, objektu, būvobjektu apsekošana un to atbilstības izvērtēšana saskaņā DA, vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām un apsekošanas protokolu sastādīšana,
 • uzņēmuma darbinieku apmācība, lekcijas uzņēmumos, objektos (arī lekcijas būvobjektos) par dažādām tēmām,
 • darba aizsardzības koordinators būvobjektos, darba aizsardzība būvniecībā,
 • vides aspektu izvērtēšana objektos (būvobjektos),
 • nelaimes gadījumu izmeklēšana, arodslimību izmeklēšana,
 • darba aizsardzības instrukciju izstrāde un instruktāžu veikšana,
 • darba aizsardzības plānu izstrāde būvobjektiem,
 • obligātās veselības pārbaudes (OVP) organizēšana,
 • darba vides/vietas parametru mērījumu organizēšana,
 • nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana,
 • uzņēmuma interešu pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā,
 • uzņēmumu konsultēšana darba aizsardzībā jomā un darba vides uzlabošanā,
 • citi ar DA, vides aizsardzību, ugunsdrošību ... saistīti pakalpojumi

Veidosim vidi sev apkārt!