lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Darba aizsardzība uzņēmumā. 12 lietas par darba aizsardzību, ko derētu zināt ikvienam

Darba vide ieņem ļoti lielu lomu katra cilvēka dzīvē, jo tieši darbā katrs cilvēks pavada aptuveni trešo daļu savas dzīves. Ir svarīgi, lai darbinieks esot darbā justos labi un droši.
Par darba vides sakārtotību ir atbildīgs darba devējs, tāpēc katram uzņēmumam regulāri ir jāveic visi nepieciešamie darba vides aizsardzības pasākumi.
Vai Jūs zināt, ka ikvienam darbiniekam, parakstot darba līgumu, ir jāiepazīstās ar darba vides risku novērtējumu darba vietā? Jebkurā darba vietā pastāv darba vides riski!
Darba vides riski var izraisīt dažādas arodslimības, tās ir slimības, kuras ir radušās dēļ nesakārtotas darba aizsardzības darba vietā. Darba vides risku iespaidā var saasināties citas slimības un pasliktināties kopējā pašsajūta.

Ir dažādi darba vides risku veidi, galvenie no tiem ir:
●    Psihoemocionālie darba vides riski izraisa stresu, depresiju, veicina izdegšanas sindromu.
●    Traumatiskie darba vides riski izraisa dažāda rakstura traumas, kuras rodas, veicot darbu, piemēram, sastiepumi un lūzumi un pat letāli gadījumi.
●    Ergonomiskie riski var izraisīt fizisku pārpūli, kas saitīta ar smagumu pārvietošanu un piespiedu darba pozām.
●    Ķīmiskie darba vides riski izraisa dažādas saslimšanas, kas saistītas ar gremošanu, dažādām infekcijām, kas rodās iesūcoties caur brūci vai ieelpojot.
●    Fizikālie darba vides riski izraisa stresu, vājdzirdību, kā arī miegainību un nogurumu.
●    Tehnoloģiskie riski, piemēram, kļūda tehnoloģiskajā procesā var radīt diskomfortu, toksisko vielu noplūdi, saindēt gan darba vidi, gan apkārtējo vidi, var izsaukt nopietnus draudus veselībai.
●    Bioloģiskie riski izraisa saslimšanas, kas saistītas ar vīrusiem, baktērijām, sēnītēm u.c.

Kas ikvienam darbiniekam ir jāzina par darba aizsardzību uzņēmumā:
1.    Katram darbiniekam jāziņo savam darba devējam vai tiešajam vadītājam, ja darbā ir noticis kāds nelaimes gadījums, to nedrīkst slēpt.
2.    Bieži nelaimes gadījumu apstākļu apraksts tiek sastādīts pamatojoties uz pieņēmumiem, nevis faktiem.
3.    Pēc katra nelaimes gadījuma ir nepieciešama atkārtota darba vides risku novērtēšana un jāveic ārpuskārtas darbinieku instruktāža.
4.    Darbinieki ir tiesīgi pieprasīt savam darba devējam, lai darba vide būtu sakārtota un droša.
5.    Darbiniekam ir tiesības atteikties no darba veikšanas, ja attiecīgā darba veikšana rada vai var radīt risku darbinieka vai citu personu drošībai un veselībai un šāds risks nav novēršams citādā veidā.
6.    Vienmēr darbiniekam nepieciešams lietot individuālos aizsadzības līdzekļus (darba cimdus, darba apavus, darba apģērbu, aizsargķiveri aizsargbrilles, aizsargaustiņas u.c.), ja tas ir nepieciešams darba veikšanai.
7.    Par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu draud naudas sods, bet tas neatbrīvo no konstatēto pārkāpumu novēršanas.
8.    Vienmēr jāievēro kārtība un tīrība savā darba vidē, atceraties, ka dažādas ķīmiskās vielas vienmēr ir Jums apkārt.
9.    Vienmēr jālasa lietošanas instrukcijas, darba aizsardzības instrukcijas, kad darbā saskaraties ar jaunām tehnoloģijām, produktiem, kīmiskām vielām u.c, tajās vienmēr būs aprakstīts, kā ar drošiem darba paņēmieniem veikt uzdoto darba uzdevumu.
10.    Darba devējs nodrošina obligātu veselības pārbaudi tiem darbiniekiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, un tiem nodarbinātajiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi (darbs augstumā).
11.    Visi izdevumi, kas saistīti ar darba aizsardzību darba vidē, ir jāsedz darba devējam.
12.    Darbiniekam ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā ar iesniegumu, ja viņš uzskata, ka darba devēja veiktie darba aizsardzības pasākumi, kā arī piešķirtie un izmantotie līdzekļi nav pietiekami, lai nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā.

Nekas nav svarīgāks par veselību un drošību darba vietā, tāpēc ir nepieciešams, lai katrs darbinieks un darba devējs apzinās savus pienākumus, kas saistīti ar darba aizsardzību. Neskaidru jautājumu gadījumā vienmēr var vērsties Valsts darba inspekcijā vai pie sava uzņēmuma darba aizsardzības speciālista (kompetents speciālists).
No darba devēju puses aizvien pieprasītāki uzņēmumos ir dažādi preventīvie darba aizsardzības pasākumi kā - objektu apsekošana, darbinieku apmācība un lekcijas darbiniekiem par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem.

Mēs piedāvājam arī darba aizsardzības instrukcijas, paraugus, kas var noderēt Jūsu darbā.